Pazar Kavramı Nedir?

İşletmelerin, zorlu rekabet koşulları karşısında, son derece önemli olan pazar kavramı hakkında detaylar

Pazar Kavramı Nedir?
Yemek Profesörü

Günümüzün, zorlu rekabet koşulları karşısında, önemli bir yere sahip olan pazar kavramı hakkında bilgilere değineceğiz. Pazar, bir mal ya da hizmet satın alan; ya da satın almak için ikna edilme ihtimali bulunan, bütün işletme ve kişilerdir. Bir işletmenin pazarı, fertlerden veya diğer işletmelerden meydana gelir. Bu nedenle, müşteri olarak ifade edilen fertlere mal satabilmek için bunların, bütün özelliklerini çok iyi bilmek açısından tanımak gerekir. Pazarlama kavramı ve türleri, bir işletmenin yol haritasını belirler. Bu yüzden, çok iyi tasarlanmalıdır.

Pazar Kavramı Nedir, Pazarlama Türleri Nelerdir?

İktisat kuramına göre pazar, fiyatı belirlenen koşullar dizisidir. Pazar, bir malın ya da hizmetin talebidir. Ancak, pazarlamada pazar şöyle tanımlanır. Pazar, belirli bir mala ihtiyacı ve satın almak için parası olan ya da parasını harcamaya istekli, kişiler veya örgütler topluluğudur.

Bu tanıma göre pazarı oluşturan koşullar şöyle sıralanabilir.

1. Belirli bir mal türünün, çeşitlerine ya da birimlerine bir grup tüketici; örgüt, hem tüketici, hem de örgüt ihtiyaç vs istek duymalıdır.

2. Grubu oluşturanlar, o malı satın alma yeteneğine sahip olmalıdırlar. Satın alma yeteneğiyle birlikte, gücünün de olması demektir. Satın alma gücü genellikle paradır. Başka bir, mal ya da hizmet alma gücü olarak kullanılabilir.

3. Grubu oluşturanlar, satın alma güçlerini kullanmaya istekli olmalıdır.

4. Grubu oluşturan, tüketiciler ya da örgütler, malı almaya yetkili olmalıdırlar. Eğer yetki olmazsa, pazar oluşmaz.

Bu koşullardan biri eksik olursa, pazar oluşmaz. Bir malın pazarı, sadece o malı almakta olanlardan değil, satın almaları umulanlardan oluşur. Kısacası pazar, belirli özellikleri olan bir grup, tüketici ya da örgüttür. Bu, pazarı oluşturan tüketici ya da örgütlerin, her biri pazar birimi ya da pazar üyesi olarak tanımlanır.

Pazarlama Stratejisi Nasıl Belirlenir?

Her işletme, gireceği pazarı belirlemelidir. Bunun için pazar analizi yapmalıdır. Pazar analizi yaparak, pazarın özellikleri ve büyüklüğü açık biçimde belirlenir. Sonrada, pazarın tümüne mi yoksa, bir bölümüne mi girileceği kararlaştırılır. Başka bir deyişle, hedef pazar seçilir. Bir pazarın büyüklüğü, ihtiyacı olan başkalarının, ilgi duyacağı kaynaklara (satın alma gücüne) sahip bulunan; bu kaynakları değişim için karşı tarafa vermeye istekli, tüketicilerin ya da örgütlerin sayısına bağlıdır.

Pazarlamacı, gireceği pazarın büyüklüğünü tahmin etmek zorundadır. Pazarlamacı, pazarın özelliklerini bilmelidir. Tüketici ve örgütleri iyi tanımalı, pazarın demografik, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik yasal yapısını incelemelidir. Pazarlamacının başarısı, pazarı ne ölçüde bilip bilmediğine ve pazarlama eylemlerini, pazarın özelliklerine uygun biçimde yürütüp yürütmediğine bağlıdır.

Pazarlamacı, pazar analiziyle şu sorulara cevap arar.

Pazar var mı?

  • Mala ihtiyacı ve satın alma isteği olan bir grup tüketici var mı?
  • Varsa, bu pazar nerededir?
  • Pazarın, özellikleri nelerdir?

Pazarı oluşturan birimlerin, söz konusu malı satın almalarını etkileyen ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve yasal etkenler nelerdir? Pazar analizinde yanıtlanacak, sorular şöyle düzenlenebilir.

Pazarın almak istediği nedir?

  • Niçin alacaktır?
  • Kim için alacaktır?
  • Nasıl alacaktır?
  • Ne zaman alacaktır?
  • Nereden neden Alacaktır?

Bu soruların cevaplanması, pazarı niteliksel olarak tanımlar. Ancak, pazarın niceliksel olarak tanımlanması gerekmektedir. Bunun için var olan kaynaklara başvurularak, tahminler yapılabilir. Tahminlerin başında, pazar potansiyeli gelir. Pazar potansiyeli, pazarlama eylemlerinin planlanmasında başlangıç noktası olur. Satış tahmini ise işletmenin, tüm eylemlerinin (bütçeleme, ham madde açısından iş gücü planlaması, işletme büyüklüğünün belirlenmesi, fiziksel dağıtım sisteminin oluşturulması; fiyatlama, mal geliştirme, satış çabaları vb.) örgütlenmesinde temel olur.

Pazar kavramı, üç temel sınıfa ayrılarak incelenmelidir.

1. Tüketici pazarı...

Tüketici pazarını, kendisinin veya ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, mal ya da hizmet alan tüketiciler oluşturur. Toplumda yaşayan herkes, bir tüketici olduğuna göre bir ülkenin tüketici sayısı, o ülkenin nüfusuna eşittir. Bu nedenle, tüketici pazarını iyi tanımak için ülkenin, nüfus yapısını iyi inceleyip tanımak gerekir. Nüfus çoğaldıkça, kişilerin alma güçleri arttıkça, tüketici pazarının sayısı açısından büyüklüğü de genellikle artar.

2. Endüstriyel mal pazarı...

Endüstriyel mal pazarının, ürettiği mal veya hizmetlerin, üretiminde kullanmak veya başkasına satmak amacıyla, mal satın alan işletmeler oluştururlar. Örnek olarak, unu ekmek yapıp başkalarına satmak için satın alan bir işletme, endüstriyel mal pazarının müşterisidir. Endüstriyel mal pazarındaki müşteri, işletmelerin tamamı endüstriyel mal pazarını meydana getirir.

3. Uluslararası mal pazarı...

Günümüzde artık işletmeler, hızla gelişen haberleşme sistemleri sayesinde millî hudutları aşarak, dünya piyasalarıyla irtibat kurabilmektedir. Üretim kapasitelerini, dünyanın başka bölgelerinde bulunan insanların, ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayarlamaktadırlar.

İnsanlar, nasıl tek başlarına yaşamak yerine başka insanlarla, karşılıklı iş birliği yaparak yaşamanın birtakım avantajlar sağladığını düşünerek; birbirleriyle iş birliği halinde yaşamayı tercih ediyorlarsa?

Milletler de başka milletlerle birçok konuda işbirliğine giderek; ekonomik güçlerini birleştirerek, üretim açısından daha geniş satış imkânlarına kavuşmanın yollarını aramaya başlamışlar.

Bazı, uluslararası teşkilatlar (Avrupa Topluluğu, Karadeniz Ekonomik Topluluğu vs) kurmuşlardır. İşte, bu uluslararası piyasada yer alan, firmalar ya da kuruluşlar, uluslararası mal pazarını oluşturmaktadırlar.

4. Örgütsel Pazarlar...

Pazar kavramı açısından üreticiler, pazarı dört grupta inceler.

A. Üreticiler pazarı: Başka malların, üretiminde ya da üretim eylemlerinin yönetiminde kullanılarak; kar etmek amacıyla, mal alan kişilerden ya da işletmelerden oluşur. Bu pazarı oluşturan işletmeler; Tarım, orman, balıkçılık, maden, imalat, inşaat, iletişim, bankacılık vs başka hizmet işletmeleri kapsar.

B. Aracılar pazarı: Kar amacıyla, yeniden satmak veya kiralamak üzere üretilmiş, mal satın alan kişiler ile toptancı veya perakendeci aracılardan oluşur. Üreticiler gibi aracılarda, yeniden satmak üzere eylemlerini yürütmek adına mal alırlar. Ancak, asıl önemli olan hiçbir işlem geçirmeden, yeniden satmak için malların alınmasıdır.

C. Kurumlar pazarı: İşletmelerin dışında kalan, kar amacı gütmeyen örgütlerden oluşurlar. Mesela; dernek, sendika, siyasal parti vs. Bu kurumlar, çeşitli toplumsal eylemlerini yürütmek için mallar satın alırlar.

D. Devlet pazarı: Devletin, satın aldığı mallar veya hizmetler çok çeşitlidir. Devlet, bir satın alan olarak, tek vücut bir örgüt değildir. Devletin, yüzlerce merkezi ve yerel türlü örgütleri, kurumları ve daireleri, mal ve hizmet alırlar. Bu pazar, çok büyük ve dağınıktır. Sıkı siyasal düzenlemelere göre mallar satın alınır.

İş geliştirme aşamasında gerekli bilgiler, https://www.onyuzbin.com/ yönetimi ile irtibata geçerek alınabilir.

Bu, İçeriğe Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0
Yemek Profesörü