KVKK Aydınlatma Metni

Anadolu pazarlama web sitesi olarak ziyaretçilerinin kişisel verilerini gerektiğinde çeşitli formlar, e-posta, telefon veya diğer elverişli yöntemlerle toplamakta, işlemekte, güncellemekte, depolamakta ve sınıflandırmaktadır. Ancak Anadolu pazarlama, 6698 Sayılı Kanun uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak verilerinizi korumaktadır.

Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir.

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, korunması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sunulması, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi, silinmesi, yok edilmesi veya toplandıktan sonra anonim hale getirilmesi dahil her türlü kişisel veriyi kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

İnternet sitesi (www.anadolupazarlama.web.tr) adresinde işlenebilecek verilerinizin veri sorumlusu web sitesi yetkilisidir. Beyanınız, bilginiz ve onayınız doğrultusunda, ofiste veya internet sitesinde fiziki olarak hazırlanan formlar aracılığıyla elektronik ortamda aşağıdaki veriler toplanabilecektir:

Web sitemizde iletişim bölümünde yer alan bilgi formunu kullanarak bizimle iletişime geçmeniz durumunda adınız ve soyadınız, e-posta ve telefon numaranız ile formda vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz tarafımızca toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

Yasal zorunluluk nedeniyle; web sitesini ziyaretinizle ilgili olarak; bağlantı/çıkış tarih ve saati bilgileri, internet protokolü, kaynak ve hedef bilgileri ve konum bilgileri, siteyi daha etkin, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlamak, site hizmetlerini ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirmek, üçüncü taraf web sitelerinin size sunabilmesini sağlamak; size daha uygun hizmetler ve teklifler sağlamak amacıyla kullanılan çerezler tarafından toplanan veriler toplanabilir veya işlenebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; pazarlama hizmetleri ve faaliyetlerinden yararlanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, web sitesi tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,

Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,

Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi, Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi anlamına gelir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Anadolu pazarlama web sitesinin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerinizi onayınız doğrultusunda paylaşılabilmekte veya aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Web sitemize başvurarak kendinizle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Taleplerinizi mektup, telefon veya email yoluyla, şahsen başvurarak veya noter aracılığıyla iletebilirsiniz. Talep başvurunuzun tarafımıza iletilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde talepleriniz ücretsiz bir şekilde sonuçlandırılacaktır.

Açık Rıza veya Onay Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde:

Kişisel/özel nitelikli kişisel verilerimin; fiziksel olarak ofis adresinde veya web sitesi (https://www.anadolupazarlama.web.tr) üzerinden tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni nedenlerle veya yapılan işin niteliği gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere yukarıda açıklandığı üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

Veri Denetleyicisinin Kimliği

Adı Soyadı:

Web Sitesi:

E-Posta Adresi:

Telefon Numarası: 0850 304 4 033

Adresi: 

Anadolu Pazarlama
Anadolu Pazarlama
Banner
Banner

Çerezler, web üzerinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için kullanılır. Bu web sitesine giriş yaparak çerezleri kabul etmiş olursunuz.