Yönetimsel Pazarlama Tanımı

Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek, yönetimsel pazarlama tanımını içerir.

Yönetimsel Pazarlama Tanımı
Yemek Profesörü

Pazarlama bir ürünün, bir malın veya bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı; paketlemeyi satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinliklerin bir bütünüdür. Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek, mübadeleleri gerçekleştirmek üzere mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi; fiyatlandırılması, tutunması, dağıtılmasına ilişkin, planlama ve uygulama sürecine denir.

Yönetimsel Pazarlama Nedir?

Dış Pazarlama; Başka ülkelere birtakım ürünleri, satma ve bu yolla ticaret yapmaya denir. Doğal kaynaklardan yararlanılarak üretilen ürün ve hizmetlerin; en son tüketicinin eline geçene kadar gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan kavramı, kişiden kişiye ve kurumdan kuruma farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

Pazarlamayı, kimileri çok dar, kimileri ise geniş kapsamlı ele almaktadır. Günlük yaşamda, birçok yerde karşımıza çıkan pazarlama olayına yönelik yapılmış, çok sayıda tanım bulunmaktadır. Birçok kişinin, pazarlama kavramından anladığı birbirinden farklıdır. Dar anlamdaki pazarlamanın tanımında, dağıtım yönlü, mülkiyet yönlü ve yönetimsel pazarlama tanımları şeklinde bir ayrıma gidilmektedir. Söz konusu tanımlarda, pazarlama kavramındaki ağırlık noktaları önem kazanmaktadır.

Geniş anlamdaki tanımlarda ise bir işletmedeki, işletme faaliyetlerinin bütünü pazarlamaya ilişkin olarak ele alınmaktadır. Genel bir tanım olarak; müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama, bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama işlemidir.

Pazarlamayı ''pazarlarla ilişki kurmak, insanların gereksinimlerini doyurmak amacıyla değişimi gerçekleştirmek'' şeklinde tanımlamaktadır. Pazarlamaya ilişkin en yaygın kullanılan tanım, Amerikan Marketing Derneğinin yapmış olduğu tanımdır. Bu, tanıma göre kişilerin ve örgütlerin, amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir.

Tanımlarda vurgulanan noktalar, şöyle açıklanmaktadır.

  • İnsanların, gereksinimlerinin ve isteklerinin doyurulmasına yöneliktir.
  • Değişimi kolaylaştırır ve gerçekleştirir.
  • Çeşitli eylemlerden oluşur.
  • Eylemleri, insanlar ve örgütler tarafından yapılır.
  • Pazarlamaya ürünler, hizmetler ve düşünceler konu olurlar.
  • Eylemler, planlanmalı ve denetlenmelidir.

Pazar fırsatlarını belirleme kurumun, pazardaki konumunu iyileştirmek için kaynakları rasyonel kullanmak, öncelikli hedef pazardaki payı artırmaktır. Pazarlama tanımı bir kurumun, yönetim anlayışında öğesi yer almalıdır. Bu anlayış, ürünler üretilmeden önce tüketicilerin, gereksinimlerinin ve beklentilerinin öğrenilmesine önem verir. Bunlardan ilki, iyi bir bilgi sistemi kurmak; diğeri ise uygun bir örgüt oluşturmaktır.

İyi bir bilgi sistemi kurmaktaki amaç; pazarın, gerçek beklentilerini saptamak ve buna göre hareket etmektir. Uygun, bir örgüt oluştururken ise kavramın, tüm kurum çalışanları tarafından benimsenmesi sağlanmalı ve işletmenin, eylemlerinin koordineli olarak gerçekleştirilmesi yolunda çaba harcanmalıdır.

Bu, İçeriğe Tepkiniz nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0
Yemek Profesörü